Seminarium 27.02.2017

„Żyd jako Obcy”
Spotkanie z Kingą Elert-Gadacz
27 lutego 2017
Instytut Filozofii UW

Seminarium było poświecone analizie doświadczenia wykluczenia z perspektywy Jeana Amery’ego, filozofa, eseisty i dziennikarza, więźnia obozów koncentracyjnych.
Przeanalizowaliśmy czym jest zjawisko starego-nowego antysemityzmu i jakie są jego przyczyny, kim jest antysemita “wczoraj” i “dziś”, dlaczego nie można zapominać o zasadniczej różnicy pomiędzy doświadczeniem żydowskiego mężczyzny i żydowskiej kobiety i jak w tym kontekście problem wykluczenia i przemocy ze względu na płeć.
Omówione zostały też kwestię możliwości wspólnoty po Auschwitz.

Sugerowane teksty:
Jean Amery, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, Kraków 2007.
J. P. Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, Warszawa 1992.

 

Kinga Elert-Gadacz – absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obroniła pracę magisterską pt. Samotność i etyka po Auschwitz. Na studiach doktoranckich UW od 2016 roku. Jej pasją jest dziennikarstwo i wychowywanie synka. Jest autorką wywiadów i reportaży. Zainteresowania badawcze: etyka, antysemityzm, wykluczenie, problematyka kobieca, feminizm, macierzyństwo jako kategoria filozoficzna.

Seminar 27.02.2017

Jew as a Stranger
Seminar with Kinga Elert-Gadacz
February 27, 2017
Institute of Philosophy UW

The seminar was devoted to the analysis of the experience of exclusion from the perspective of Jean Amery, a philosopher, essayist and journalist, a prisoner of concentration camp.
We have analysed what is the phenomenon of old-new anti-Semitism and what are its causes, who was/is an anti-semite “yesterday” and “today”, why the difference between male and female experience is so important in this context and how the problem of exclusion and violence can be analysed in this context.
One more important topic of the discussion was the issue of the possibility of the community after Auschwitz.

Suggested texts:
Jean Amery, Beyond guilt and atonement: attempts to overcome by one who is overwhelmed.

J. P. Sartre, Anti-Semite and Jew.

 

Kinga Elert-Gadacz – a graduate in philosophy at the Jagiellonian University. She defended her master’s thesis entitled Loneliness and ethics after Auschwitz. She has been a doctoral student at the University of Warsaw since 2016. Her passion is journalism and raising her son. She is the author of interviews and reportages. Research interests: ethics, anti-Semitism, exclusion,
women’s issues, feminism, motherhood as a philosophical category.

Seminarium 29.05.2017

„Zoepolis: wspólnota ludzko — nie-ludzka”
Spotkanie z Agatą Szydłowską i Moniką Rosińską
29 maja 2017
Wydział Wzornictwa ASP

Seminarium było poświecone przybliżeniu perspektywy tego, w jaki sposób dizajn może przyczynić się do stworzenia wspólnoty ludzko — nie-ludzkiej, poszerzonej o inne gatunki. Prezentowane wyniki researchu zogniskowane były wokół trzech zasadniczych części. W pierwszej z nich zarysowano dotychczasową refleksję na temat projektowania nieantropocentrycznego, rozwijaną głównie na gruncie urbanistyki i architektury. W części drugiej zaprezentowano kilka podejść do dizajnu dla roślin i zwierząt w oparciu o wybrane przykłady działań artystycznych i projektowych (projektowanie w duchu ochrony przyrody i projektowanie dla zwierząt domowych, próba przyjęcia perspektywy nie-ludzkiej, krytyczne realizacje na temat relacji ludzi i nie-ludzi oraz sztuka i architektura zwierząt). Trzecia część oparta była na myśli Donny Haraway, Willa Kymlicki i Sue Donaldson, Bruno Latoura oraz Joanny Bednarek i poświęcona była przybliżeniu radykalnej perspektywy transgatunkowej wspólnoty politycznej, w ramach której dizajn pełni funkcję mediatora między aktorami ludzkimi i nie-ludzkimi.

Seminar 29.05.2017

Zoepolis: human-non-human community
Seminar with Agata Szydłowska and Monika Rosińska
May 25, 2017
Design Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw

This seminar was devoted to a topic of how design can contribute to the creation of a human-non-human community, extended to other genres. The presentation was focused on three basic parts. The first one outlines the previous reflection on non-antropocentric design (urban planning and architecture). The second part presents several approaches to design for plants and animals based on selected examples of artistic and design activities (nature protection, design for pets, an attempt to accept a non-human perspective, critic on the relationship between humans and non-humans as well as art and architecture of animals). The third part was based on the ideas of Donna Haraway, Will Kymlicka, Sue Donaldson, Bruno Latour and Joanna Bednarek, and was devoted to the radical perspective of a trans species political community, in which design is a mediator between human and non-human actors.

Seminarium 12.06.2017

„Feministyczny Nowy Materializm – Usytuowane Kartografie”
Spotkanie z dr Olga Cielemęcką (Linköping University, Szwecja)
12 czerwca 2017
Instytut Filozofii UW

Czym jest feministyczny nowy materializm? Co jest w nim nowego i w jaki sposób wchodzi on w dialog z rodzimą myślą feministyczną? Te pytania stały się punktem wyjścia dla seminarium z dr Olgą Cielemęcką, pt. „Feministyczny Nowy Materializm – Usytuowane kartografie”, które odbyło się 12 czerwca w Instytucie Filozofii UW. Dr Olga Cielemęcka, absolwentka filozofii UW, obecnie pracująca na wydziale gender studies na Uniwersytecie w Linköping w Szwecji, przedstawiła wprowadzenie przybliżające uczestniczkom seminarium korzenie tego nurtu feminizmu, jego podstawowe założenia i stawki. Olga przedstawiła też przygotowywaną wraz z dr Moniką Rogowską-Stangret książkę „Feministyczny nowy materializm – Usytuowane kartografie”, która ukaże się na początku 2018. Książka ta jest pierwszym polskim wydawnictwem poświęconym temu nowemu, ale bardzo wpływowemu nurtowi współczesnej teorii feministycznej. Publikacja składa się z trzech działów: tłumaczeń istotnych tekstów autorek spod znaku nowego materializmu lub wchodzących z tym nurtem w istotny dialog (Iris van der Tuin, Karen Barad, Peta Hinton i Xin Liu oraz Anna Tsing), polskie odczytania i zastosowania nowego materializmu (Aleksandra Derra, Marzena Adamiak, Mateusz Janicki, Magda Górska i inne) oraz dział „wielogłosy”, w którym czołowe współczesne myślicielki feministyczne odpowiadają na pytania o znaczenie tego nurtu, ale i o kłopoty z nim związane.

Olga Cielemęcka – absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pracuje na wydziale gender studies na Uniwersytecie w Linköping w Szwecji. Olga w swoich badaniach łączy perspektywę filozofii, humanistyki środowiskowej z teorią feministyczną i queerową. Olga jest współkierowniczką grupy roboczej o nowych materializmach i polityce COST Action „Networking European Scholarship on Why Matter Comes to Matter”, oraz post-konwencjonalnej grupy badawczej Posthumanities Hub na Uniwersytecie w Linköping. Wraz z Moniką Rogowską-Stangret promują feministyczny nowy materializm w Polsce.

Seminar 12.06.2017

Feminist new materialisms: Situated cartographies.
Seminar with dr. Olga Cielemęcka (Linköping University, Sweden)
June 12, 2017
Institute of Philosophy, University of Warsaw

What is feminist new materialism? What is “new” about it and how can it be in dialogue with Polish traditions of feminist theorizing? These and other questions were discussed at a seminar with Dr. Olga Cielemecka (Linkoping University), “Feminist New Materialisms: Situated Cartographies” held at the Institute of Philosophy of University of Warsaw on July 12, 2017. Dr. Olga Cielemęcka presented genealogies of new materialisms, main ideas and political stakes imbued in this feminist theory. Olga also presented a book “Feminist New Materialisms: Situated Cartographies”, co-edited with dr. Monika Rogowska-Stangret (forthcoming, Winter 2018). This book is the first Polish publication dedicated to this emergent at yet influential strand of feminist theory. The book consists of three parts: translations of papers penned by influential authors that work within or in dialogue with new materialisms (Iris van der Tuin, Karen Barad, Peta Hinton and Xin Liu, and Anna Tsing), Polish re-readings and applications of new materialisms (Aleksandra Derra, Marzena Adamiak, Mateusz Janicki, Magda Górska and others), and a section “Polyphonic voices” in which prominent feminist thinkers respond to questions about the meaning but also the trouble of new materialisms.

Dr. Olga Cielemęcka graduated from the University of Warsaw with a PhD in philosophy. She works at a Unit of Gender Studies, Linköping University in Sweden. Olga works at a junction of philosophy, environmental humanities, and feminist and queer theories. She’s a co-chair of a working group on new materialisms and politics of COST Action on “New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter”; and a co-director of postconventional humanities research group “Posthumanities Hub” at Linköping University. Together with Monika Rogowska-Stangret, they advance new materialist feminist theories in Poland.