O projekcie / About

Przedmiotem badań jest problem obcości i jego immanentne związki z wykluczeniem. Celem badań jest stworzenie nowatorskiej, pogłębionej płaszczyzny analizy tego problemu oraz zbudowanie na niej platformy, dzięki której będziemy mogli nie tylko lepiej rozumieć takie fenomeny jak „obcość” i „wykluczenie”, ale i próbować przezwyciężać je w kontekście kulturowym, antropologicznym, społecznym i politycznym. Zakładamy, że niezbędnym warunkiem realizacji naszego projektu jest odrzucenie podejścia separatystyczno-dualistycznego, które oddziela teorię od praktyki, humanistykę od nauk przyrodniczych, naukę od sztuki, ciało od tożsamości, toż-samego od „obcych”, podmiot od przedmiotu itp. Projekt wymaga więc przeprowadzenia szeregu interdyscyplinarnych analiz, a inspiruje go nadzieja na holistyczne i praktyczne wnioski.

Projekt składa się z trzech części. Celem pierwszej z nich jest interdyscyplinarna analiza różnych klasycznych figur obcości oraz wyróżnienie typologii obcości w odwołaniu do klasycznej literatury przedmiotu.

Część druga zakłada analizę problemu wykluczenia z perspektywy teoretycznej tzw. „nowego materializmu”. Nowy aparat pojęciowy perspektywy nowomaterialistycznej umożliwia analizę pojęć takich jak m. in. toż-samość, podmiotowość, materia, życie, ciało, relacja, co z kolei rzuca nowe światło na zasadniczy temat projektu – wykluczenie.

Trzecia część projektu ma charakter normatywny i praktyczny, a jej celem jest stworzenie autorskiej koncepcji „polityki i etyki stygmergicznej”. Pragniemy opracować tę koncepcję nie tylko teoretycznie, lecz także pokazać, w jaki sposób możemy ją aplikować w rozmaitych kontekstach akademickich (dydaktyka, praktyka badawcza) oraz pozaakademickich (projekt graficzny, kuratorsko-interwencyjny oraz choreograficzno-performatywny).

 

 

Our research concentrates on the problem of otherness and its immanent relations to exclusion. An aim of the research is to create innovative ways of analysing those questions not only to understand such phenomena as strangeness and exclusion better, but also to put efforts to overcome them in cultural, anthropological, social and political contexts. We assume that the necessary condition for the implementation of our project is rejection of the separatist-dualistic approach that isolates theory from practice, humanities from natural sciences, science from art, body from identity, the same from “strangers”, subject from object, etc. The project therefore requires conducting a series of interdisciplinary analyses, and it is mobilized by the hope for holistic and practical conclusions. The project consists of three parts. The aim of the first is the interdisciplinary analysis of various classical figures of otherness and introduction of the typology of otherness with reference to the classical literature of the subject. The second part approaches the problem of exclusion from the theoretical perspective of the so-called “new materialism.” The new conceptual apparatus of the new-materialistic perspective enables the analysis of concepts such as, among others, identity, subjectivity, matter, life, body, relation and might shed a new light on the main theme of the project – exclusion. The third part of the project is normative and practical. We want to develop political and ethical approaches not only theoretically, but also by showing how we can apply them in various academic (didactics, research practice) and non-academic (graphic design, curatorial-interventional and choreographic-performative) contexts.


 

Projekt finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2019.”